Załącznik nr 1

 

baner poziom

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NIEODPŁATNEGO PRZENIESIENIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

 

Imię i nazwisko uczestnika ………………………………………………

Nazwa pracy konkursowej ………………………………………………………………

w konkursie „Baśń jak niedźwiedź” organizowanym przez wydawnictwo „Klinika Języka. Lucyna Aninowska-Maciejewska z siedzibą w miejscowości Szczęsne, ul. Sokolnicza 8, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu konkursu i w pełni ją akceptuję. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych na zasadach wyłączności na rzecz wydawnictwa Klinika Języka. Lucyna Aninowska-Maciejewska na czas nieograniczony z siedzibą w miejscowości Szczęsne, ul. Sokolnicza 8, 05-825 Grodzisk Mazowiecki i obejmujący prawo do wielokrotnego wydawania, rozpowszechniania, powielania, przetwarzania (choćby częściowego) oraz wykorzystywania wyżej wymienionej pracy w każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych, a w szczególności drukiem w mediach, lokalnej prasie, na stronach organizatorów.

 

……………………………………….. ……………………………………..
(miejscowość, data) (czytelny podpis autora/reprezentana
ustawowego autora pracy)