Regulamin konkursu na esej „Kto zabił Bartolomeo Berecci”

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs na napisanie eseju historycznego pod tytułem „Kto zabił Bartolomeo Berecci” oraz warunki uczestnictwa w nim.

 2. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Klinika Języka Lucyna Aninowska-Maciejewska, z siedzibą w miejscowości Szczęsne, ul. Sokolnicza 8, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, zwany dalej Organizatorem.

 3. Przedmiotem konkursu jest napisanie eseju pod tytułem „Kto zabił Bartolomeo Berecci”

 4. Konkurs jest jednoetapowy

 5. Konkurs rozgrywana jest w jednej kategorii

 6. Celem konkursu jest:

  • Podniesienie jakości produktów na polskim rynku książki

  • Zaprezentowanie nieznanych, a zdolnych i poszukujących swojego miejsca na rynku autorów

  • Kształtowanie umiejętności opowiadania o dziejach historycznych.

 1. Konkurs ma charakter ogólnopolski i trwa od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 r.

 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 1 stycznia 2015 r.

 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.coryllus.pl

§2
UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani

 2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”).

 3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, pod rygorem dyskwalifikacji. Zgoda rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnoletnich uczestniczących w konkursie powinna obejmować również zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac wyrażoną według wzoru z załącznika nr 1

§3
ZASADY KONKURSU

 1. Praca powinna stanowić zamkniętą całość o objętości maksimum 40 tysięcy znaków.

 2. Nadsyłane prace muszą zostać podpisane imieniem i nazwiskiem autora pracy, pełną datą urodzenia (dzień-miesiąc-rok), adresem i telefonem kontaktowym autora, adresem mailowym rodzica/opiekuna prawnego autora pracy.

 3. Pracę konkursową każdy uczestnik powinien wykonać samodzielnie.

 4. Do oryginalnych tekstów należy dołączyć płytę CD/DVD z pracą w wersji elektronicznej.

§ 4
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

Warunkiem udziału w konkursie jest:

 1. Nadesłanie prac konkursowych zgodnie z wymogami niniejszego Regulaminu do 31 grudnia 2014 r. wraz z podpisanym oświadczeniem o przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.

 2. Prace należy wysłać pocztą lub przesyłka kurierską na adres: Sokolnicza 8 Szczęsne, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. W przypadku wysłania pracy pocztą lub kurierem decyduje data wpływu pracy do Organizatora.

 3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. Zm) przez organizatora konkursu w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów, przyznania nagród i zamieszczenia imienia i nazwiska laureata na stronie internetowej www.coryllus.pl.

 4. Koszty przesyłki ponoszą autorzy prac. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

 5. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zniszczone, niekompletne lub doręczone po terminie, o którym mowa w § 4 pkt 1

 7. Jeżeli w toku trwania konkursu lub po jego zakończeniu okaże się, że uczestnik nie jest autorem nadesłanej pracy lub nie przysługują mu pełne prawa majątkowe i autorskie do nadesłanej pracy, uczestnik lub opiekun prawny uczestnika ponosić będzie odpowiedzialność za spowodowaną szkodę.

§ 5
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Prace oceniane będą przez jury, w skład którego wejdą Gabriel Maciejewski, Lucyna Aninowska Maciejewska, Piotr Jamski. Przedmiotem oceny będą

  • Atrakcyjność literacka i uroda tekstu
  • Poprawność językowa warstwa narracyjna
  • Zgodność tekstu z faktami historycznymi
 1. Decyzje Jury zapadają większością głosów. Decyzja Jury, co do wyboru nagrodzonych prac, jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

 2. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie Jury uczestniczący w posiedzeniu.

 3. W konkursie przyznawana jest tylko jedna główna nagroda w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100).

 4. Nagroda zostanie pomniejszone o należny 10% podatek od wygranej, który zostanie uiszczony przez Organizatora.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznawania nagrody w wypadku gdyby poziom nadesłanych prac był rażąco niski lub nie był zgodny z warunkami konkursu.

 6. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie, pisemnie lub mailowo o Zwycięstwie. Dodatkowo jego nazwisko zostanie umieszczone na stronie internetowej organizatora konkursu www.coryllus.pl

 7. Organizator informuje, że dopuszcza zawarcie z autorami wybranych, ocenionych najwyżej prac umowy opiewającej na publikację tekstu w kwartalniku „Szkoła Nawigatorów”.

§ 6
PRAWA AUTORSKIE

 1. Prace zgłaszane do konkursu muszą być pracami samodzielnymi (nie mogą stanowić cudzych utworów), które nie były wcześniej publikowane oraz nie były prezentowane/zgłaszane w innym konkursie lub Internecie.

 2. Uczestnik konkursu zapewnia, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do pracy zgłoszonej do konkursu lub uzyskał zgodę wszystkich współtwórców na korzystanie ze zgłaszanej pracy w zakresie niezbędnym do udziału w konkursie.

 3. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

 4. Uczestnik konkursu zobowiązuje się, że zwolni Organizatora konkursu z odpowiedzialności w przypadku roszczeń osób trzecich (w szczególności z tytułu naruszenia praw autorskich oraz praw pokrewnych lub innych roszczeń cywilnoprawnych) w szczególności przystąpi do ewentualnego sporu jako interwenient uboczny, w sytuacjach wskazanych przez przepisy prawa zwolni Organizatora konkursu z procesu lub wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto, że zaspokoi wszelkie roszczenia, a w razie zasądzenia od Organizatora konkursu kwot z tytułu roszczeń osób trzecich, zwróci Organizatorowi całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej.

 5. Organizator konkursu jest uprawniony do usunięcia z udziału w konkursie prac, które naruszają prawa autorskie lub inne prawa osób trzecich, także w wypadku, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia takich naruszeń.

 6. Zgłaszając pracę do konkursu Uczestnik zezwala Organizatorowi na korzystanie z pracy bez wynagrodzenia (nieodpłatnie) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

  1. utrwalania i zwielokrotniania utworu w części lub w całości, tj. wytwarzania egzemplarzy utworu liczby i wielkość nakładu, obrotu oryginałem utworu albo jego egzemplarzami, tj. wprowadzania do obrotu,

  2. najmu, użyczenia oryginału lub jego egzemplarzy, publicznego udostępniania utworu rozpowszechniania, wystawiania,wykorzystania utworu w części lub w całości m.in. w wydawnictwie książkowym, kalendarzu wielo lub jednoplanszowym, publikacjach elektronicznych, w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych, public relations.

  3. praw pokrewnych z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska Autora, do czego Organizator jest upoważniony.

 1. Laureaci konkursu zobowiązani będą przenieść na Organizatora konkursu bez dodatkowych opłat i bez wynagrodzenia (nieodpłatnie) – w formie pisemnej umowy – autorskie prawa majątkowe do pracy, za którą przyznano nagrodę lub wyróżnienie, wg. załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu. Za laureata, będącego osoba niepełnoletnią, zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych wyrażą przedstawiciele ustawowi laureata.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik konkursu zwalnia Organizatora konkursu z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich powstałych wskutek niezgodności oświadczeń złożonych przez Uczestnika konkursu. W przypadku zaspokojenia przez Organizatora konkursu takich roszczeń Uczestnik konkursu zwróci Organizatorowi konkursu kwotę pokrytych roszczeń i wszelkie wydatki z tym związane, w tym pośrednie i bezpośrednie, w tym koszty obsługi prawnej, koszty postepowania sądowego.

 2. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za działanie osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w konkursie, a także za prawidłowość i prawdziwość danych podanych przez Uczestnika konkursu.

 3. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika konkursu.

 4. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie.

 5. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem dostawców usług internetowych, telefonicznych (faxu) oraz Poczty Polskiej i innych podmiotów świadczących usługi pocztowe lub/i kurierskie.

 6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo: dokonywania zmian w regulaminie, przerwania, zmiany konkursu lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 8. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana wyłącznie na stronie www.coryllus.pl.

 9. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.coryllus.pl.

 10. Nadesłane kupony konkursowe i prace nie podlegają zwrotowi.

Szczegółowe informacji na temat konkursu można uzyskać mailem coryllusavellana@wp.pl lub telefonicznie 515 26 87 84